AGB & AEB

Ogólne warunki sprzedaży

1. Ogólnie

Nasze ogólne warunki sprzedaży są częścią składową każdej umowy zawieranej między nami i naszym klientem. Warunki handlowe kupującego są także wtedy nieważne, jeśli temu w sposób wyraźny nie zaprzeczymy

2. Oferty, umowy

Nasze oferty są zawsze bez zobowiązania. Umowy i ustne uzgodnienia wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Przy umowach na sukcesywną dostawę wezwanie i
odbiór mają nastąpić w ciągu 12 miesięcy od potwierdzenia zamówienia.

3. Ceny

Ceny katalogowe są cenami brutto i obowiązują z zakładu bez opakowania, oraz kosztów spedycji i ubezpieczenia. Dostawa następuje z zakładu. Minimalna wartość zamówienia wynosi 40.- Euro. Obliczenie następuje w EURO na podstawie listy cen (cennika), rabatów, warunków i dopłat za specjalne wykonanie, obowiązujących w dniu
dostawy. Przy wzroście cen między potwierdzeniem zamówienia i naliczeniem, kupujący ma prawo, przed upływem dwóch
tygodni od daty rachunku, odstąpić od umowy kupna. Rabat z tytułu ilości jest następujący:
1- 99 0%
100-199 20%
200-499 50%
500-999 55%
od 1000 60%
Podstawą obliczenia jest zawsze ilość odbierana każdego artykułu.

4. Warunki płatności

(o ile nie zostało inaczej uzgodnione) Netto przy płatności w ciągu 30 dni od daty rachunku.

5. Terminy dostawy i zakres

Uzgodnione terminy dostawy obowiązują z zastrzeżeniem prawidłowego i terminowego własnego zaopatrzenia. Przy opóźnieniach w dostawach lub ograniczeniach w wyniku działania sił wyższych, zakłóceń w pracy, rozruchów, strajku, lokautu i innych zdarzeń, które od nas nie zależą, termin dostawy odpowiednio się wydłuża. Roszczenia z tytułu ponoszonych strat przez kupującego z powodu opóźnienia dostawy – z wyjątkiem przypadków umyślnych lub szczególnego niedbalstwa – są wykluczone. Prawo kupującego do odstąpienia, po bezowocnym upłynięciu postawionego nam terminu, pozostaje nienaruszone. Jesteśmy uprawnieni
do dostawy o 10% większej, lub mniejszej ilości w stosunku do zamówionej liczby sztuk.

6. Ponoszenie ryzyka i gwarancja

Wysyłka i dostawa następuje na ryzyko kupującego. Stwierdzone wady należy zgłaszać na piśmie w ciągu 5 dni roboczych od dostarczenia, wady ukryte w ciągu 5 dni od
ich wykrycia. W przypadku terminowego i uzasadnionego reklamowania, zapewniamy, według naszego wyboru, albo dostawę
zastępczą, albo uznanie wartości. Jeśli okaże się, że dostawa zastępcza jest także wadliwa, to kupujący może od umowy odstąpić. Inne roszczenia są wykluczone, z wyjątkiem przypadku umyślnego lub poważnego zaniedbania.

7. Zachowanie własności

Własność do dostarczonych towarów zachowujemy aż do całkowitego zapłacenia przez klienta naszego całego wymagania.

8. Miejsce wykonania i właściwość sądowa

Miejscem realizacji i właściwym sądem jest dla obu stron Esslingen (Neckar). Możemy także składać powództwo w siedzibie kupującego.

9. Stosowane prawo

Obowiązuje wyłącznie prawo Niemieckiej Republiki Federalnej.