Ochrona danych

1. OCHRONA DANYCH W SKRÓCIE

OGÓLNE INFORMACJE

Poniższe informacje stanowią zwięzły przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie informacje, za pomocą których można zidentyfikować osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym poniżej tekstu.

ZBIÓR DANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w sekcji „Informacje o administratorze danych“ w tym oświadczeniu o ochronie danych.

Jakie dane zbieramy?

Państwa dane są zbierane na kilka sposobów. Po pierwsze, dane te są przekazywane nam przez Państwa. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą podczas odwiedzania strony za pomocą naszych systemów informatycznych. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie danych?

Posiadają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celu przechowywania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mają Państwo również prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie w przyszłości. Ponadto mają Państwo prawo w pewnych okolicznościach do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do skargi do właściwego organu nadzorczego.

W związku z tym, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, mogą się Państwo zawsze skontaktować z nami.

ANALIZA ZA POMOCĄ NARZĘDZI ANALITYCZNYCH I NARZĘDZI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Podczas odwiedzania tej witryny internetowej, Państwa zachowanie w sieci może być poddane analizie statystycznej. Przeważnie dokonuje się to za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. HOSTOWANIE

Nasza witryna jest hostowana przez następującego dostawcę:

Strato

Dostawcą jest firma Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin (dalej zwana „Strato”). Podczas odwiedzania naszej witryny, Strato gromadzi różne pliki dziennika, w tym adresy IP.

Dodatkowe informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Strato: https://www.strato.de/datenschutz/.

Wykorzystanie firmy Strato opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Posiadamy uzasadniony interes w zapewnieniu jak najbardziej niezawodnego wyświetlania naszej witryny. Jeśli wymagane jest odpowiednie uprzednie zgłoszenie, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. identyfikacja urządzenia) zgodnie z TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili wycofana.

3. OGÓLNE INFORMACJE I INFORMACJE O OBOWIĄZKU INFORMACYJNYM

OCHRONA DANYCH

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Dane osobowe są traktowane poufnie i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, za pomocą których można zidentyfikować osobę. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.
.
Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może wiązać się z ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

NOTATKA DOTYCZĄCA ODPOWIEDZIALNEGO PODMIOTU

Odpowiedzialnym podmiotem za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

DOSTAWCA
ARCUS components GmbH
Karlsbader Straße 8
D-73760 Ostfildern

Telefon: +49 (0)711 34 89 01-0
E-Mail: info(at)arcus.world

Odpowiedzialnym podmiotem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona, adresy e-mail itp.).

OKRES PRZECHOWYWANIA

Jeśli w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie został podany bardziej szczegółowy okres przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli zgłoszą Państwo uzasadnione żądanie usunięcia danych lub wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawne podstawy przechowywania Państwa danych osobowych (np. przepisy podatkowe lub handlowe dotyczące okresów przechowywania); w takim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych podstaw.

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PODSTAW PRAWNYCH PRZETWARZANIA DANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeśli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. za pomocą identyfikacji urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W ramach naszej działalności współpracujemy z różnymi zewnętrznymi podmiotami. Czasami konieczne jest przekazywanie danych osobowych do tych zewnętrznych podmiotów. Przekazujemy dane osobowe do zewnętrznych podmiotów tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach wykonania umowy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani prawem (np. przekazanie danych organom podatkowym), gdy mamy uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w przekazaniu tych danych lub gdy inna podstawa prawna zezwala na przekazanie danych. W przypadku korzystania z usług podmiotów przetwarzających dane działamy wyłącznie na podstawie ważnej umowy o przetwarzaniu danych. W przypadku wspólnego przetwarzania danych zawieramy umowę o wspólnym przetwarzaniu.

ODWOŁANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Można odwołać udzieloną wcześniej zgodę w dowolnym momencie. Legalność przetwarzania danych przed odwołaniem zgody nie jest dotknięta odwołaniem zgody.

PRAWO DO WSTĘPNEGO ZBIERANIA DANYCH W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH ORAZ DO REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (ART. 21 RODO)

W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU W DOWOLNYM MOMENCIE ZE WZGLĘDU NA SZCZEGÓLNE SYTUACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH; OBEJMUJE TO TAKŻE PROFILOWANIE ODNOSZĄCE SIĘ DO TYCH POSTANOWIEŃ. PODSTAWĘ PRAWNĄ KAŻDEGO PRZETWARZANIA MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE UDOWODNIMY ISTNIENIE WAŻNYCH PRZEWAG ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI PAŃSTWA, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY WYKAZYWANIU, WYKONANIU LUB OBRONIE PRZED ROSZCZENIAMI PRAWNYMI (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 ABS. 1 RODO).

PRAWO DO SKŁADANIA SKARGI DO KOMPETENTNEGO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku naruszeń RODO, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają swoje zwykłe miejsce pobytu, miejsce pracy lub miejsce rzekomego naruszenia. Prawo do składania skargi nie narusza innych środków odwoławczych administracyjnych lub sądowych.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Posiadają Państwo prawo do otrzymania od nas danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonania umowy, w powszechnie używanym formacie czytelnym maszynowo, zarówno dla Państwa, jak i dla innego podmiotu. Jeśli żądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zrobimy to jedynie wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

INFORMACJE, POPRAWKI I USUWANIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mają Państwo zawsze prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o przechowywanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, celu przetwarzania danych oraz ewentualnie prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych. W tej sprawie, jak również w przypadku innych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania występuje w następujących przypadkach:

  • 1) Jeżeli kwestionują Państwo poprawność swoich danych osobowych przechowywanych u nas, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. W trakcie tej weryfikacji mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • 2) Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbyło się/odbywa się bezprawnie, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • 3) Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, lecz są one niezbędne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • 4) Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczna jest równowaga między Państwa a naszymi interesami. Do momentu ustalenia, które interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

W przypadku ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, dane te – z zastrzeżeniem ich przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn istotnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SZYFROWANIE SSL LUB TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i ochrony przesyłanych treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony. Można rozpoznać zaszyfrowane połączenie po zmianie paska adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po symbolu zamka w pasku przeglądarki.

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie

WYRAŻENIE SPRZECIWU PRZECIWKO WIADOMOŚCIOM REKLAMOWYM E-MAIL

Zgodnie z obowiązkiem umieszczenia danych kontaktowych w impressum, kategorycznie sprzeciwiamy się wykorzystaniu udostępnionych danych kontaktowych do przesyłania niezamówionej reklamy i materiałów informacyjnych. Operatorzy strony zastrzegają sobie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem wiadomości spamowych

4. ZBIERANIE DANYCH NA TEJ STRONIE
COOKIES

Cookies

Nasze strony internetowe korzystają z tzw. „ciasteczek” (ang. cookies). Są to niewielkie pliki danych, które nie powodują szkody na Państwa urządzeniu końcowym. Mogą być one przechowywane tymczasowo przez czas trwania sesji (tzw. sesyjne ciasteczka) lub długoterminowo (stałe ciasteczka) na Państwa urządzeniu końcowym. Ciasteczka sesyjne są automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Stałe ciasteczka pozostają przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich ręcznego usunięcia przez Państwa lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Ciasteczka mogą pochodzić od nas (tzw. ciasteczka pierwszostronne) lub od firm zewnętrznych (tzw. ciasteczka trzeciostronne). Ciasteczka trzeciostronne umożliwiają integrację określonych usług firm zewnętrznych na stronach internetowych (np. ciasteczka do obsługi usług płatniczych).

Ciasteczka pełnią różne funkcje. Wiele z nich jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby poprawnie bez nich (np. funkcja koszyka zakupowego lub odtwarzanie filmów). Inne ciasteczka mogą być wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników lub w celach reklamowych.

Ciasteczka niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, których Państwo żądają (np. funkcja koszyka zakupowego) lub optymalizacji strony internetowej (np. ciasteczka służące do pomiaru publiczności strony internetowej), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli nie podano innej podstawy prawnej. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych ciasteczek do zapewnienia technicznie poprawnej i zoptymalizowanej dostawy swoich usług. Jeśli została zgłoszona zgoda na przechowywanie ciasteczek i podobnych technologii rozpoznawczych, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 UODO); zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.

Można skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o ustawianiu ciasteczek, zezwalała na ustawienie ciasteczek tylko w pojedynczych przypadkach, odrzucała akceptację ciasteczek dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywowała automatyczne usuwanie ciasteczek po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie ciasteczek może jednak ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Informacje na temat używanych ciasteczek i usług na tej stronie internetowej można znaleźć w polityce prywatności.

PLIKI DZIENNIKA SERWERA (SERVER-LOG-FILES)

Dostawca stron internetowych automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Obejmują one:

Rodzaj i wersję przeglądarki
Wykorzystany system operacyjny
URL źródłowy
Nazwę hosta komputera, który uzyskuje dostęp
Czas żądania serwera
Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie poprawnym wyświetlaniu i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być zbierane pliki dziennika serwera.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli przesyłają Państwo do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania wraz z podanymi tam danymi kontaktowymi zostaną przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz w przypadku ewentualnych dodatkowych pytań. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim bez Państwa zgody.

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu
Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa wniosek wraz ze wszystkimi związanych z nim danymi osobowymi (imię, wniosek) zostanie przez nas przechowany i przetworzony w celu rozpatrzenia Państwa sprawy. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim bez Państwa zgody.

5. WTYCZKI I NARZĘDZIA
CZCIONKI GOOGLE (HOSTING LOKALNY)

Ta witryna korzysta z tak zwanych czcionek Google Fonts, które są dostarczane przez Google w celu znormalizowanego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji na temat czcionek Google Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.