Zgodność naszych produktów z dyrektywą RoHS

Dyrektywami 2002/95/WE i 2003/11/WE Unia Europejska jeszcze bardziej ograniczyła stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji, w szczególności w produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, i odpowiednio rozszerzyła listę substancji zabronionych. W rezultacie od 1 lipca 2006 r. nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany na rynek nie może zawierać żadnej z substancji znajdujących się na liście, w szczególności ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanego bifenylu lub polibromowanego eteru difenylowego, lub substancje te podlegają określonym zastosowaniom i limitom.

Gwarantujemy, że produkty, które dostarczamy naszym klientom i innym powiązanym firmom, są zgodne z przepisami dyrektywy 2002/95/WE (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) oraz ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG).